Daily Archives: March 1, 2016

CỬ TRI CHỈ CÒN THẤY HAI ỨNG CỬ VIÊN SÁNG GIÁ “TRUMP & CLINTON”…

  Chỉ còn 8 tháng nữa thì đến ngày bẩu cử tổng thống Hoa Kỳ. Bởi vậy, hai đảng ráo riết vận động tối đa để kiếm nhân tuyển thích hợp “nặng ký” đại diện cho đảng ra “giành ghế” … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment