VIỆN DƯỠNG LÃO …

Kawasaki, Japan --- Nurse taking senior man's temperature, Kanagawa Prefecture, Honshu, Japan --- Image by © iconics/a.collectionRF/amanaimages/Corbis

TẠP GHI VIẾT CHO NGƯỜI BẠN GIÀ..

do Phan Nguyên Luân biên soạn và thực hiện

trên làn sóng Vietstar Radio 1480Am và website: http://www.vietstaronline.com

Thứ ba mỗi tuần từ 8:00 – 9:00pm

http://www.mediafire.com/download/h2zw9h915z2l1s7/2016.02.21__T%E1%BA%A0P+GHI+VI%E1%BA%BET+CHO+NG%C6%AF%E1%BB%9CI+B%E1%BA%A0N+GI%C3%80+-+Phan+Nguy%C3%AAn+Lu%C3%A2n…th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n.mp3#

This entry was posted in 6- Văn Học, Chương Trinh Radio (2), Tạp Ký Truyền Thanh, Truyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s