NHỮNG KẺ HÈN NHÁT KHÔNG ĐÁNG SỐNG…

124

Một câu nói bất hủ của nhà văn Lê Nguyễn: “Trứơc khi dân-tộc của tôi có thể bị diệt vong….thà chết một lần…còn hơn sống để bị làm nô-lệ và diệt vong… Tư-cách các ông Việt cộng dàng quyền lãnh đạo và đã cai-trị…dân Việt-Nam.. KHÔNG THỂ SO SÁNH với Vua Bảo-Đại và Pháp Bảo Hộ, hay Cụ Diệm, hoặc cố tổng thống Thiệu”…

Ông Tập Cập Bình và Đảng Tàu Cộng có thể lừa đảo đựơc thế-giới…có thể tiêu diệt Tòan  Dân-Tộc-Việt-Nam…nhưng Ông không thể lừa đảo và tiêu diệt đựơc qủa tim và tinh-thần của ngừơi Việt-Nam hiện tại đang sống lưu vong trên địa cầu.

Ông Tập Cập Bình chỉ sai khiến đựơc những tên hèn mạc Việt cộng ác tâm dã tính ở Hà-Nội qúa tham lam Quyền-Lực và Quyền-Lợi mất hết cả tính người…

Nếu tôi là ộng Tập Cập Bình…sau khi thanh tóan xong Việt-Nam…tôi biết ông sẽ bỏ tù hay giết sạch hết tất cả những tên Việt cộng đang giành quyền lãnh-đạo Việt Nam và những tên tứơng tá Hèn Hạ ở Hà-Nội!!!

Khắp nước Việt Nam trên dưới 90 triệu người đã sống nhu nhược, đê hèn, cam chịu số phận bần cùng dưới ách “đô hộ” của chính những tên Việt cộng lãnh đạo, làm tôi tớ và tay sai cho Tập Cập Binh và Tàu Cộng… Trước cũng chết, sau cũng chết! họ hèn nhác, không xứng đáng để sống…

CHRIS PHAN… thực hiện

1-1 1vziw5e

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s