CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ 41 NĂM QUA?

Luan Phan's photo.

Khi nói đến hiện tình đất nước dưới chế độ “ngu dân” cộng sản Việt Nam, thì không còn ngôn ngữ nào để dân tộc viết vào “cuốn lịch sử đen tối của VN”, chỉ còn một cách là vẻ tranh bằng một màu sơn đen đủn “trét” lên tấm canvas như một thứ bùn dơ trùm phủ khắp mặt mũi và con người của Việt cộng, thế thôi!!!

Thôi thì ta cứ tiếp tục chia sẻ với nhau khi nghĩ về quê hương tổ quốc và phân tích những gì mà “loài” công sản, những con người ngu xuẩn nhất, nếu không muốn nói là loài súc vật biết nói tiếng người đã, đang và tiếp tục xảy ra gieo rắt tan thương cho dân tộc…

Đồng bào trong và hải ngoại đều thấy và nhận thức rỏ thực tế ở Việt Nam chứng minh chưa bao giờ mà tình trạng chia rẽ giữa “kẻ thắng miền Bắc Cộng sản” và “kẻ thua Việt Nam Cộng hòa” (VNCH) xa cách nhau, hận thù nhaư như sau 41 năm gọi là “giải phóng” gỉa tạo?

Điển hình là Nhà nước CSVN đã khước từ tôn vinh và truy niệm 75 người lính VNCH hy sinh tại chiến trường Hòang Sa khi chống quân xâm lược Trung Quốc, nhưng lại kỷ niệm hàng năm và xây tượng đài nhớ ơn 64 chiến sỹ Quân đội Nhân dân đã bỏ mình tại Trường Sa.

Thái độ kỳ thị và miệt thị vô tư cách và thiếu nhân bản này nên được lịch sử gọi bằng gì?

Như vậy thì khi đảng hưá trong điểm 6: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội” là những điều hoang tưởng, phỉnh gạt cả con nít làng quê và trên vùng cao nghèo đói !

Do đó, BCCT của đảng XI tại Đại hội XII cũng chỉ tự biên tự diễn khi kết luận văng mạng rằng: “Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Đó là hình ảnh tòan diện và đầy đủ nhất của một đảng cầm quyền chỉ biết tiếp tục vui sống trong tụt hậu và chậm tiến để một mình hưởng thụ, bất chấp nỗi thống khổ và lạc hậu của 90 triệu người dân. -/-

CHRIS PHAN / Tran Pham … thực hiện

Luan Phan's photo.
Luan Phan's photo.
Luan Phan's photo.
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s