NHỮNG VIỆC TÂN TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ SẼ CỐ GẮNG THỰC HIỆN CHO BẰNG ĐƯỢC !!

Một đoạn vidéo ngắn phổ-biến chỉ chưa tới ba phút, ông Trump đã nói lên những việc chánh mà ông sẽ làm trong những ngày đầu nhận chức. Đó là:

1 – Bảo-vệ hạ-tầng cơ-sở của Mỹ đặc biệt là những cơ sở sống còn của Mỹ chống lại các cuộc tấn-công tín-học (cyber-attaques) và mọi hình thức tấn-công khác.

2 – Hủy bỏ các cấm đoán về năng lượng ở Mỹ, ông Trump cho rằng các hạn-chế này đã ‘giết’ các công ăn việc làm trong các lãnh-vực khai thác hơi đốt, dầu đá phiến và than đá. Theo ông Trump, vieêc này sẽ đem lại hàng triệu công việc có lương bổng tốt!

3 – Rút ra khỏi thoả-ước thương-mãi xuyên Thái-bình-dương TPP. Thoả-ước được ký kết từ năm 2015 nhưng cho đến nay vẫn chưa được Hoa-kỳ phê-chuẩn. Có 12 nước thuộc vùng Á-châu Thái-bình-dương phê-chuẩn nhưng không có Trung-hoa. Ngược lại, ông Trump đề-nghị ký kết các thoả-hiệp song phương mà theo ông sẽ đem lại công ăn việc làm và kỹ-nghệ trên đất nước Mỹ.

4 – Điều tra về những lạm dụng thông-hành.

5 – Giảm thiểu việc điều chỉnh các nhập cảnh, điều này theo ông Trump là cốt không làm mất giá nhân-công Mỹ.

6 – Cải tổ về đạo đức chánh-trị, cấm các viên-chức hành-pháp làm các công-việc tư có hình thức ‘lobby’ trong năm năm.

Sáu điểm vừa nêu trên, đó là những điều tiên quyết mà tổng thống Tân Cử sẽ cố gắng thực hiện trong những ngày đầu tiên ông nhậm chức. Đây là một bước ngoặc thay đổi về hành chánh đối ngoại, và quốc nội  rất lớn trong lịch sử Hoa Kỳ đối với một tổng thống vừa được công dân Hoa Kỳ tín nhiệm bầu làm “minh chủ võ lâm” !!

CHRIS PHAN… thực hiện

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s