ANDY WILLAMS… GIỌNG CA của TÀI SẢN QUỐC GIA !!

topic: Âm Nhạc Quốc Tế của Mọi Thời Đại

title: Andy William, giọng ca trữ tình với MOON RIVER

audio: VietStar Media

/phan nguyen luân /… thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Talk Show (VietStar Radio), Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s