CHUYỆN KHÓ NÓI: “ĐẶT VẤN ĐỀ CHỦ TỊCH CĐQGNCA-PHÁT BÙI “CÓ LIÊN HỆ VỚI MẬT THIẾT VỚI VIỆT CỘNG” !?

topic: “CHUYỆN KHÓ NÓI” / 3-16-2018

title: ĐẶT VẤN ĐỀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG QUỐC GIA NAM CALIFORNIA-PHÁT BÙI LIÊN HỆT MẬT THIẾT VỚI VIỆT CỘNG !?

audio: Vietstar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s