Y HỌC, Y ĐẠO, và Y KHOA…

Topic: Hoàn Nhiên Khí Công

Title: Cách Tập “vận công điều tức” tốt cho xương sống và đan điền

Audio: VietStar Media

| phan nguyên luân |… thực hiện

Advertisements
This entry was posted in * Sức Khỏe và Đời Sống, 8- Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s