TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI

 

1. Bài thơ gốc. 

 • Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
 • Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
 • Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
 • Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
 • Qua lại khách chờ sông lặng sóng
 • Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
 • Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
 • Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

 2. Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên:

 •  Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
 • Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
 • Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
 • Sóng lặng sông chờ khách lại qua
 • Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
 • Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
 • Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
 • Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

 3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,

(ta được bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

 •  Cảnh xuân ánh sáng ngời
 • Thơ rượu chén đầy vơi
 • Giậu trúc cành xanh biếc
 • Hương xuân sắc thắm tươi
 • Khách chờ sông lặng sóng
 • Thuyền đợi bến đông người
 • Tiếng hát đàn trầm bổng
 • Bóng ai mắt mỉm cười.

 4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài

(ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng): 

 • Mắt ai bóng thướt tha
 • Ðàn hát tiếng ngân xa
 • Bến đợi thuyền xuôi ngược
 • Sông chờ khách lại qua
 • Sắc xuân hương quyện lá
 • Cành trúc giậu cài hoa
 • Chén rượu thơ vui thú
 • Ánh xuân cảnh mến ta.

 5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, (ta được bài tám câu x bốn chữ)

 •  Ta mến cảnh xuân
 • Thú vui thơ rượu
 • Hoa cài giậu trúc
 • Lá quyện hương xuân
 • Qua lại khách chờ
 • Ngược xuôi thuyền đợi
 • Xa ngân tiếng hát
 • Tha thướt bóng ai.

 6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x bốn chữ).

 •  Cười mỉm mắt ai
 • Bổng trầm đàn hát
 • Người đông bến đợi
 • Sóng lặng sông chờ
 • Tươi thắm sắc xuân
 • Biếc xanh cành trúc
 • Vơi đầy chén rượu
 • Ngời sáng ánh xuân.

 7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,(ta được bài tám câu x ba chữ).

 •  Ánh sáng ngời
 • Chén đầy vơi
 • Cành xanh biếc
 • Sắc thắm tươi
 • Sông lặng sóng
 • Bến đông người
 • Ðàn trầm bổng
 • Mắt mỉm cười. 

8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, (đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x ba chữ).

 • Bóng thướt tha
 • Tiếng ngân xa
 • Thuyền xuôi ngược
 • Khách lại qua
 • Hương quyện lá
 • Giậu cài hoa
 • Thơ vui thú
 • Cảnh mến ta./.

 (KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ)

 Nhà Nghiên Cứu Đinh Trọng Hiếu sưu tầm.

This entry was posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương, Thơ Xưa Và Nay. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s