CHƯI CHA ÁO DÀI VIỆT… KHÔNG QUẦN

                                     
 
                                                           Thơ rằng :
                 Chúng mày là lũ dở hơi 
               “Đầu tôm – xác lợn – mặt người” đáng phang :
                 Áo dài – quốc phục Việt Nam 
                 Mấy con lợn cái sao mang làm trò?
                 Nếu ưa khoe ngực, khoe giò
                 Cởi ra cho nó thò lò là xong
                 Nếu ưa khoe rốn, khoe mông
                 Vứt cha nó hết, tồng ngồng mà khoe.
                 Việc gì lấy vải để che
                 Làm cho các nước bạn bè nghĩ sai :
                 Việt Nam quốc phục áo dài
                 Hóa ra chỉ để cho loài bán dâm!
                 Hỡi đồ khoe thịt bán thân:
                 Đừng làm xấu hổ bàn dân nước này 
                 Hồn thiêng trong chiếc áo dài 
                 Đừng đem cách điệu lạc loài, lố lăng.
                 Đừng nên đua kiểu lai căng 
                 Làm cho hồn nước nhố nhăng, nực cười. 
                 Mấy con Người Lợn – Lợn Người 
                 Chúng mày có hiểu những lời này không?
                 Lũ lợn đầu mọc sát…mu
                 Đừng có làm nhục tổ tông, giống nòi !
 
                                                          (Không biết tác giả) 
This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s