VIỆT CỘNG MỚI ĐÚNG LÀ NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN…

Ngày xưa, việt cọng vẫn ra rả tuyên truyền “ Ngụy quân – Ngụy quyền “, tay sai Mỹ.

Thực tế là: Từ Tổng thống Ngô Đình Diệm – Nguyễn Văn Thiệu xuống tới các viên chức Hành chánh – Sĩ quan cấp úy, đối với chức việc và sĩ quan Hoa Kỳ đều ứng xử “ như là một Đồng minh “, giữ tư thế và “ Uy quyền Quốc Gia “ không suy xiểng.

Vì là đồng minh sát cánh chiến đấu nên đôi khi tiếng hơn, tiếng thua bỏ qua. Nhưng đụng tới thể diện – Uy Quyền Quốc Gia thì Một Ly cũng không lúi bước. Nhỏ con đánh không lại, vác súng rượt.

Vô trại tù cải tạo, thấy mấy anh cán ngố, miệng kêu Mỹ ngụy mà một mực khúm núm “ đồng chí Liên xô vĩ đại “, anh em ta mỉm miệng cười.

Ngày nay, mọi sự đã rõ ràng, ai Chánh Nghĩa Quốc Gia, ai gian tà bán nước, nhân dân đã rõ biết.

Cho nên, chỉ cần giới có học thức, “ vượt qua được sự sợ hãi bạo quyền – Lấy lại được khí thế – nhân cách – Lòng yêu nước “ sát cánh cùng toàn dân tranh đấu “ giải trừ cho được Ách Nạn việt cọng “ thì việc xây dựng – Tái thiết Đất nước – với sự tích cực góp phần của những con dân tinh hoa hải ngoại – sẽ mau lẹ như đi hia bảy dặm.

Còn về vấn đề sách lược của Hoa Kỳ thì muôn năm vẫn vậy:

“ Chỉ có đồng minh giai đoạn. Không có kẻ thù hay bạn suốt đời “. Vậy ta có thân thì tự lo, đừng buông tay phú thác.

Cù vũ – Đíu cày, chẳng qua là những con bài bễ, xuất cảng sang Mỹ chờ thời. Mỹ cũng vậy nhận nuôi để chờ dịp.

Khi nào Mỹ – Tàu thỏa hiệp quyền lợi muốn “ trung hòa hóa xứ việt cọng “ thì có sẳn thành phần thử 3 kiểu mới: Lập Chánh phủ cù cưa để sai khiến.

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s