Daily Archives: February 6, 2020

KHI TT DONALD TRUMP… RA CHIÊU !!

Ông Trump, một Doanh thuơng thành công như trăm ngàn doanh thuơng khác trên đất nước Hoa Kỳ nầy; chỉ duy Ông có tấm lòng yêu Nước Mỹ mãnh liệt. Nhìn thấy Nước Mỹ bị sỉ nhục: Tổng Thống chui cửa … Continue reading

Posted in 0 - Uncategorized | Leave a comment